Blue Flower

W dziedzinie gastroenterologii wdrożyliśmy standard diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit, a także zalecenia dietetyczne dla dzieci cierpiących na nieswoiste zapalenia jelit. Jesteśmy ośrodkiem skupiającym największą grupę pacjentów z tą chorobą, szczególnie o ciężkim przebiegu i zachorowaniach w najmłodszym wieku, stosującym od wielu lat leczenie biologiczne, biorącym udział w licznych badaniach klinicznych.

Wprowadziliśmy powszechnie stosowaną w Polsce skalę oceny aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna: Pediatric Crohn's Disease Activity Index w modyfikacji Ryżki i Woynarowskiego oraz skalę Truelove - Wittsa w tej samej modyfikacji. Wykazaliśmy również korzystny wpływ stosowania oleju rybiego w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit. 

Klinika jest pionierem w zakresie wprowadzania nowych metod leczenia w pediatrii związanych ze stosowaniem cyklosporyny we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz infliximabu w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a. Prowadzimy międzynarodowy projekt badań genetycznych w celiakii, który obejmuje obecnie 14 ośrodków z całej polski, łącznie 700 pacjentów z celiakią.

W zakresie hepatologii, jako jedyny ośrodek w Polsce, zajmujemy się prowadzeniem dzieci z przewlekłą niewydolnością wątroby, oraz stworzyliśmy polski model opieki nad dziećmi po transplantacji wątroby. We współpracy z Zakładem Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, przeprowadzono ocenę gospodarki wapniowo - fosforanowej i metabolizmu witaminy D w zaburzeniach wchłaniania jelitowego oraz chorobach wątroby oraz ocenę zmian kostnych u dzieci po przeszczepie wątroby. Zoptymalizowaliśmy sposób postępowania z dzieckiem z atrezją dróg żółciowych (ogólnoeuropejski program EBAR) oraz z pacjentami z przewlekłą niewydolnością wątroby przygotowywanymi do przeszczepienia wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem: oceny czynników warunkujących stan odżywienia, wpływ stanu odżywienia na odporność (immunonutrition), ocena zaburzeń metabolizmu witaminy D i mineralizacji układu kostnego, poprawy rozwoju psychosomatycznego i jakości życia dzieci.  Zajmujemy się długofalowym powadzeniem pacjentów po transplantacji wątroby ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania immunosupresji, powikłań infekcyjnych (HBV, HCV, CMV, EBV), powikłań żółciowych oraz oceny funkcji nerek i gospodarki lipidowej. Prowadziliśmy badania nad korelacją fenotyp-genotyp w niedoborze alfa-1-antytrypsyny oraz we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w cholestazach rodzinnych (PFIC, Z.Alagille’a). W latach dziewięćdziesiątych Klinika była inicjatorem i organizatorem Polskiego Dziecięcego Programu Interferonowego leczenia dzieci z WZW B. Program realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia prowadzony był przez 8 lat, uczestniczyło w nim ponad 20 ośrodków i objął on leczeniem około 4000 dzieci z zakażeniem HBV. W ramach współpracy między ośrodkami prowadzono program PEGAZ – projekt opisujący sytuację epidemiologiczną AIH u dzieci w Polsce, w którym uczestniczyło 18 szpitali. Uczestniczymy również w europejskim projekcie EUROWILSON, którego celem było stworzenie europejskiej bazy danych pacjentów z chorobą Wilsona. Powstała też strona informacyjna www.eurowilson.org kierowana do pacjentów i lekarzy. Planowane są badania kliniczne porównujące różne metody leczenia u pacjentów z chorobą Wilsona. We współpracy z Prof. Anną Członkowską i Prof. Andrzejem Habiorem koordynowana jest opieka w Polsce nad pacjentami z chorobą Wilsona. 

Nasze największe osiągnięcia w dziedzinie endoskopii to wdrożenie metody endoskopowego leczenia żylaków przełyku oraz polipektomii. Obecnie wprowadzamy nową metodę terapeutyczną – technikę koagulacji argonowej. W 2007 roku prowadziliśmy „Program oceny endoskopii w Polsce”. Uczestniczyło w nim 19 szpitali. 

W zakresie żywienia uczestniczyliśmy w programie kontroli glutenu w żywności dla całej Polski. Uczestniczyliśmy w grancie Unii Europejskiej CHOPIN (zapobieganie otyłości przez programowanie żywieniowe). Obecnie kontynuacją tego projektu jest program EARNEST.